Διοίκησης & Προσωπικού

Αρμοδιότητες

- Επιμελείται για την παραλαβή, το χαρακτηρισμό, την πρωτοκόλληση και συσχετισμό όλων των εισερχομένων – εξερχομένων αιτήσεων και εγγράφων της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και την άμεση και σωστή διανομή των προτύπων ανά Τμήμα ή Διεύθυνση.

- Τηρεί Μητρώο και ατομικούς Φακέλους του μονίμου προσωπικού.

- Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για τη σωστή εφαρμογή τους.

- Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους, προς το προσωπικό.

- Εισηγείται στο Δήμαρχο για τα προσωπικά αιτήματα των υπαλλήλων.

- Παρακολουθεί τις εκδιδόμενες άδειες – απουσίες του προσωπικού και χορηγεί την κατάσταση των ασθενούντων στον Ιατρό ο οποίος προβαίνει στον σχετικό έλεγχο.

- Φροντίζει για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση όλων των υπαλλήλων του Δήμου σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς και δημιουργώντας εσωτερικά σεμινάρια στο Δήμο.

- Συγκεντρώνει και κοινοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τους νόμους, διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους κλπ σε αντίγραφο.