Προσφορές

Παραχώρηση δημοτικού τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία
πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/2019

-   Παραχώρηση Δημοτικού Τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία      πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/2019)
 
       Διορθωτική προκήρυξη 101/2019

-   Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Πάρκο Σαλίνα (2/2020)

Προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με ένα καινούργιο όχημα με ανυψωτική πλατφόρμα (14/2020)
 
     Διορθωτική προκήρυξη 14/2020

-    ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (CMMI) : Διαγωνισμός για την ετοιμασία και υποβολή   
      εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ( CMMI )

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων