Προσφορές

1. Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας (97/2019)

 

 

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων