Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της συνολικής πολιτικής του Δήμου στους τομείς της πολεοδομίας, χωροταξίας και της ανάπτυξης, διαμέσου των σχετικών νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Υπηρεσία υποδιαιρείται σε τρεις κλάδους:

α) Τον κλάδο ελέγχου της ανάπτυξης
β) Τον κλάδο μελετών
γ)  Τον κλάδο κατασκευών και συντήρησης

Οι αρμοδιότητες κάθε κλάδου είναι οι πιο κάτω:

α) Κλάδος ελέγχου της Ανάπτυξης

Ο κλάδος είναι υπεύθυνος για την αδειοδότηση όλων των αιτουμένων αναπτύξεων μέσα στα δημοτικά όρια.
Ο κλάδος χωρίζεται σε τρεις τομείς:

1. Τον τομέα πολεοδομικών αιτήσεων που εξετάζει την χωροθέτηση των αναπτύξεων σε σχέση με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας.
2. Τον τομέα αιτήσεων για οικοδομικές άδειες που εξετάζει την οικοδόμηση των αναπτύξεων σε σχέση με τον περί οδών και οικοδομών νόμο.
3. Τον τομέα οικοδομικού ελέγχου που ελέγχει αν οι αναπτύξεις έχουν υλοποιηθεί βάσει των εγκεκριμένων αδειών, καθώς και όλες τις παράνομες αναπτύξεις.

β) Κλάδος μελετών

Ο κλάδος είναι υπεύθυνος για τη μελέτη των αναπτύξεων που ανά καιρούς αναλαμβάνει ο Δήμος όπως πάρκα, χώρους πρασίνου, κτίρια, οδικά δίκτυα κλπ.

Η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα στάδια όπως ρυθμιστικά σχέδια, προσχέδια, στατικές μελέτες, τελικά σχέδια, συγγραφή όρων κλπ.

γ) Κλάδος κατασκευών και συντήρησης

Ο κλάδος έχει ευθύνη για τις νέες κατασκευές που εκτελούνται από τα συνεργεία του Δήμου εντός των Δημοτικών ορίων καθώς και για την συντήρηση όλων των Δημοτικών ιδιοκτησιών. Διαθέτει συνεργεία που ασχολούνται σε 5 διαφορετικούς τομείς οι οποίοι είναι:

1. Κατασκευή- συντήρηση πεζοδρομίων και οχετών
2. Επαναφορά σχισμάτων δρόμων από υπηρεσίες κοινής οφέλειας και επαλείψεις δρόμων.
3. Κατασκευή και συντήρηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης (σηματοδότηση με ταμπέλες και διαγράμμιση δρόμων)
4. Συντήρηση φώτων τροχαίας και ελεγχόμενων διαβάσεων πεζών σε όλη την Επαρχία Λάρνακας.
5. Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των Δημοτικών κτιρίων, αντλιών ομβρίων, οδικού φωτισμού παραλιακού μετώπου και Χριστουγεννιάτικου-Πασχαλινού διακόσμου.

Ο κλάδος είναι επίσης υπεύθυνος για την εκπόνηση και παρακολούθηση συμβολαίων με ιδιώτες εργολάβους.

Η Τεχνική Υπηρεσία καταλαμβάνει τον πρώτο όροφο του Δημοτικού Μεγάρου και αποτελείται από 15 άτομα σε τεχνικές θέσεις, 5 σε γραμματειακές και 37 άτομα σε εργατικές θέσεις.

Ωράριο και μέρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 8:00-13:00.