07/01/2020 - Συγκεκριμένες Τεχνικές και Εργαλεία για τη Διαχίειριση Έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση