Πολιτικοί Γάμοι

 

Στο Δήμο Λάρνακας τελούνται Πολιτικοί Γάμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στο γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Λάρνακας για να ενημερώνονται αναφορικά με τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεται να προσκομίσουν προκειμένου να τελέσουν το γάμο τους. Πολιτικοί Γάμοι μπορούν να τελεστούν μεταξύ Κυπρίων, μεταξύ ξένων ή μεταξύ Κυπρίων και ξένων.

Civil marriages: Couples that say 'I do' in Cyprus

 

Testimonials
Διαδικασία Πολιτικού Γάμου / Civil weddings procedures