Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λάρνακας

Δημοτικό Συμβούλιο

Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου

Επιτροπές Δημοτικού συμβουλίου και Εκπροσώπηση Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλους οργανισμούς και σώματα.

Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας , Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων
Υπογραφή Συμβολαίων/Συμβάσεων του Δήμου
Επιτροπή Προσφορών (Με βάση τους Περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και Κανονισμούς)
Διαχειριστική Επιτροπή
Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Τροχονομίας
Επιτροπή Πολεοδομίας
Επιτροπή Αστικού Εμπορικού Κέντρου και Παραλιακού Μετώπου
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή (Περί Οδών και Οικοδομών Νόμος)
Επιτροπή Αχρήστευσης Υλικών
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού
Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Πρασίνου
Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού
Επιτροπή Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας και Προώθησης Επενδύσεων
Επιτροπή Υγειονομείου και Καθαριότητας
Επιτροπή Πολιτισμού

Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκπροσωπούν το Δήμο

Στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου
Στη Σχολική Εφορεία Λάρνακας