Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας στεγάζεται στον 1ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων και ασχολείται με ένα ευρύπεδίο Τεχνικών Θεμάτων. Είναι μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες του Δήμου. Τμηματάρχης είναι ο Δημοτικός Μηχανικός κ.Ανδρέας Καρακατσάνης. Σκοπός της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου στην πολεοδομία και την ανάπτυξη και η εφαρμογή των Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Περί Δήμων Νόμου. Σαν αποστολή της έχει την εξυπηρέτηση των δημοτών σε όλα τα τεχνικά θέματα. Κύριες δραστηριότητες του Τμήματος είναι μεταξύ άλλων:

 

Τομέας Ελέγχου Ανάπτυξης Πολεοδομικός Έλεγχος: Έκδοση ΠολεοδομικώνΆδειων. Ετοιμασία προκαταρκτικών απόψεων. Οικοδομικός Έλεγχος: Έκδοση Αδειών Οικοδομής. Έκδοση Πιστοποιητικών Τελικής Έγκρισης. Έκδοση οριζόντιων και κάθετων διαιρέσεων. Έκδοση πιστοποιητικών Καταλληλότητας. Έλεγχος των αναπτύξεων βάσει των εγκεκριμένων αδειών και λήψη δικαστικών μέτρων προς άρση των παρανομιών. Τομέας Μελετών Ο Τομέας ασχολείται με τη μελέτη καισχεδιασμό μικρής ή/και μεγάλης έκτασης έργων (ανάπλαση οδών, οδικά δίκτυα, πάρκα, δημοτικά κτήρια, οχετών όμβριων υδάτων κλπ) την επίβλεψη έργων που εκτελούνταιαπό ιδιώτες εργολάβους για λογαριασμό του Δήμου, καθώς και τη μελέτη και χειρισμό κυκλοφοριακών θεμάτων (χώροι στάθμευσης,κυκλοφοριακή ύφεση κλπ).

Τομέας Κατασκευών και Συντήρησης Ο Τομέας έχει την ευθύνη και τονπρογραμματισμό, εκτέλεση και εποπτεία των κατασκευών ή έργων υποδομής καισυντήρησης που εκτελούνται εντός δημοτικών ορίων. Διαθέτει συνεργεία που ασχολούνται μετην κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων καιοχετών. Επίσης μεριμνά τη βελτίωση του οδικούφωτισμού, την επαναφορά των σχισμάτων τωνδρόμων, την κατασκευή και συντήρηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης, την συντήρηση τωνσημάτων και φώτων τροχαίας καθώς και τωνελεγχόμενων διαβάσεων πεζών.

Τέλος έχειτ ην ευθύνη για την συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τη γενικότερη συντήρησητ ων δημοτικών κτιρίων και υποστατικών.

Ωράριο και μέρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 8:00-13:00.