11/02/2016 - Άδεια κατοχής σκύλου

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας οι κάτοχοι σκύλων έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν άδεια/ες κατοχής για το/ους σκύλο/ους τους, εφόσον το/α αναφερόμενο/α ζώο/α σας είναι ηλικίας έξι (6) μηνών και άνω.

Η άδεια κατοχής σκύλου ισχύει για ένα χρόνο, από την ημερομηνία έκδοσής της.

Οι κάτοχοι σκύλων  καλούνται να φροντίσουν το ταχύτερο για την εξασφάλιση της/ων αναγκαίας/ων  άδειας/ών από τα Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Λάρνακας στη γωνία της οδού Νικολάου Λανίτη και Λεωφόρου Αθηνών στον 3ον όροφο.

Για την έκδοση / ανανέωση της/ων αναφερόμενης/ων άδειας/ών είναι αναγκαία η προσκόμιση των ακόλουθων:

α Άδεια/ ες για το προηγούμενο έτος εάν υπάρχει/ουν.
β. Έντυπο σήμανσης σκύλου (Microchip) από τον κτηνίατρό σας.
γ. Δελτίο παρακολούθησης και εμβολίων του/ων σκύλου/ων από τον Κτηνίατρο.
δ. Πιστοποιητικό/α Εγγραφής του/ων ζώου/ων συντροφιάς στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Δικαίωμα κατοχής σκύλου έχουν άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών.
2. Τα δικαιώματα για την αναφερόμενη άδεια είναι €20,50 για αρσενικό, θηλυκό, ή στειρωμένο σκύλο. Για επικίνδυνες φυλές (America Pit Bull, Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brazileiro, Japanese Tossa) τα δικαιώματα είναι €170. Σημειώνεται ότι οι σκύλοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (επικίνδυνες φυλές) πρέπει να στειρώνονται βάσει Νόμου.
3. Τοποθέτηση πινακίδας στην εξώπορτα / καγκελόπορτα (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποτείνεστε στα τηλέφωνα: 24816557, 24816583 και 24366616, Δευτέρα – Παρασκευή, 7:30 – 15:00.

Τονίζεται με έμφαση ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση προς τα ανωτέρω, ο Δήμος Λάρνακας δεν θα έχει άλλη επιλογή από τη λήψη των προβλεπόμενων, από τη σχετική Νομοθεσία, μέτρων.