24/07/2014 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου

Υπογράφηκε την Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014, το Συμβόλαιο για την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Λάρνακας. Ανάδοχος είναι η Εταιρεία HMI Partners Ltd.

Στόχος είναι η βελτίωση, οργάνωση και ο έλεγχος των διαδικασιών που εφαρμόζονται, μέσα στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης και της αποτελεσματικότητας.

Η εργασία αναλυτικά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Μελέτη και βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο και υποβολή εισηγήσεων για την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών, ούτως ώστε να βεβαιούται ότι το λογιστικό σύστημα, το σύστημα πληροφόρησης της Διεύθυνσης και οι μέθοδοι λειτουργίας, αποδίδουν στο μέγιστο αποτέλεσμα.

2. Μελέτη και αξιολόγηση της ορθότητας, ακρίβειας, απλούστευσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργικών διαδικασιών του συστήματος λογιστικής πληροφόρησης και της είσπραξης φόρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων.

3. Υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας και ελέγχου.

4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της πιστής εφαρμογής της πολιτικής του Δήμου, αναφορικά με τους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων του.

5. Έλεγχος της πιστής τήρησης των διαδικασιών προσφορών και αγορών, καθώς και τη μη υπέρβαση των εξουσιοδοτήσεων που έχουν οριστεί.

6. Ετοιμασία δειγματοληπτικών προγραμμάτων ελέγχου με σκοπό τη διασφάλιση του ενεργητικού και των προσόδων του Δήμου.

7. Έλεγχος πληρωμών του Δήμου.

8. Γενική θεώρηση της λειτουργίας του Δήμου για να διαπιστωθεί ότι γίνεται με τον πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο.

9. Συνεργασία με το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας αναφορικά με τον εξωτερικό έλεγχο και με όλους τους Τμηματάρχες του Δήμου.

10. Υποβολή εκθέσεων ανά τρεις μήνες ή έκτακτα, εάν απαιτείται, και συμπερασματική έκθεση αποτελεσμάτων ετήσια προς την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εκ μέρους της Ανάδοχου Εταιρείας HMI Partners Ltd υπέγραψε το Συμβόλαιο ο Διευθυντής της Εταιρείας κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλας.

Ταυτόχρονα μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (Ε.Ε.Ε.), αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Λάρνακας και 4 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αυτή θα επιβλέπει και θα συντονίζει τη συνολική πρόοδο της υλοποίησης των αντικειμένων Σύμβασης και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των αντικειμένων της. Επίσης θα καθορίζει τις προτεραιότητες, θα παρέχει κατευθύνσεις και θα αξιολογεί τα αποτελέσματα (παραδοτέα και αναφορές) προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.