04/08/2017 - Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία προέρχονται από Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία όφειλαν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις διαδικασίες αλλά και τις ενέργειες, σχετικά με τα εγκαταλειμμένα και ετοιμόρροπα σπίτια στην Ενορία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

 

Είναι εις γνώση της Δημοτικής Υπηρεσίας τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ενορία και καταβάλλονται τα μέγιστα στην επίλυση τους. Λόγω της ιδιομορφίας που υπάρχει, ο ρόλος του Δήμου Λάρνακας είναι καθαρά υποστηρικτικός, αφού σε μεγάλο βαθμό τα σπίτια και υποστατικά εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αλλά και ιδιωτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος να μην μπορεί να προβεί άμεσα σε βελτιωτικά έργα, συντηρήσεις σπιτιών, αλλά και κατεδάφιση ετοιμόρροπων και εγκαταλειμμένων υποστατικών. Παρόλα αυτά, οι Υπηρεσίες του Δήμου προβαίνουν σε όλα τα αναγκαία διαβήματα και εισηγήσεις προς τα Κυβερνητικά Τμήματα (για αυτά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους) αλλά και σε ιδιώτες (ιδιοκτήτες σπιτιών)  ούτως ώστε να επιλυθούν οριστικά τα προβλήματα αυτά, όχι μόνο για την συγκεκριμένη Ενορία αλλά και για ολόκληρη την πόλη.

 

Όσο αφορά τον καθαρισμό της περιοχής, σημειώνεται ότι αυτό γίνεται επί συστηματικής βάσης και η Υπηρεσία Καθαριότητας ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κάλεσμα. Επίσης, ο καθαρισμός των χόρτων επί των πεζοδρομίων και άλλων χώρων έχει πραγματοποιηθεί και τώρα γίνονται επαναληπτικοί καθαρισμοί.

 

Το πολεοδομικό έργο της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάπλασης της Ενορίας θα επιλύσει πολλά, αν όχι όλα από τα προβλήματα της περιοχής.

 

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού έχουν εγκριθεί από την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και η προκήρυξη των προσφορών το Σεπτέμβριο του 2017. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του 2018. Σημειώνεται ότι, το κόστος του έργου ανέρχεται στα €7,000,000 εκ των οποίων τα 2/3 θα καταβληθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία και το 1/3 από το Δήμο Λάρνακας.