10/11/2016 - Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας υπενθυμίζει ότι η χρονική περίοδος αποπληρωμής δημοτικών φόρων, λήγει ως ακολούθως:

Δημοτικού Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας 30/11/2016

Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων 27/12/2016

Επαγγελματικού Φόρου 27/12/2016

Αδειών Επαγγελματικού Υποστατικού 27/12/2016

Η εξόφληση γίνεται στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, σε όλες τις Τράπεζες, Συνεργατικά Ιδρύματα και μέσω του διαδιχτύου και της JCC. Μετά την ημερομηνία αυτή, σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  

Επίσης, ως τελευταία ημερομηνία για υποβολή ενστάσεων για τις δημοτικές φορολογίες, έχει καθοριστεί η 30η Νοεμβρίου 2016. Μέτα από την ημερομηνία αυτή, οι ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Οι δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους, προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 9 Νοεμβρίου 2016