17/10/2019 - Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, συνεδρία της Καθοδηγητικής Επιτροπής για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στο Βασιλικό.

Κατά τη συνεδρία έγινε ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στις οποίες έχουν προβεί τόσο τα Κυβερνητικά Τμήματα όσο και οι Εταιρείες, καθώς και για τα θέματα που παρουσιάζουν καθυστέρηση, σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης που έχει υπογραφεί.

Για το θέμα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων, εξακολουθεί να φαίνεται ότι τα χρονοδιαγράμματα μπορούν να επιτευχθούν με τη συνδρομή όλων αφού οι εργασίες βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ο Δήμος Λάρνακας αναμένει ότι στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το Δεκέμβριο του 2019, να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι κατασκευαστικές εργασίες και να δοθούν οι άδειες λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων, καθώς και να εφαρμοστούν οι συμφωνίες για όσες Εταιρείες επέλεξαν εξυπηρέτηση από άλλους. 

Όσον αφορά όμως τις εγκαταστάσεις Υγραερίου και του τρόπου εξυπηρέτησης των πλοίων, που θα μεταφέρουν τα προϊόντα, παρατηρείται, μετά λύπης και με πολύ ανησυχία ότι εκκρεμούν θέματα και προκύπτουν σοβαρά προβλήματα για τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρές και γρήγορες αποφάσεις. Οι καθυστερήσεις, που παρουσιάζονται στην αδειοδότηση των νέων εγκαταστάσεων υγραερίου λόγω θεμάτων ασφάλειας, στη λήψη τελικών αποφάσεων για τη κατασκευή αγκυροβολίου, στη τροχιοδρόμηση των διαδικασιών μετακίνησης της ασφάλτου όπως και για άλλα ζητήματα, πρέπει να επιλυθούν ο συντομότερο (και όχι αργότερα από το τέλος Νοεμβρίου 2019) προκειμένου να μη κινδυνεύσει ο στόχος του Δεκεμβρίου 2020 με επακόλουθο να μην μπορεί να επιτευχθεί.

Επίσης, ο Δήμος Λάρνακας προβληματίζεται για το γεγονός ότι, από ενημέρωση που είχε τόσο από τις Εταιρείες όσο και από κυβερνητικής πλευράς, σε συναντήσεις που έγιναν για συζήτηση των πλείστων πιο πάνω προβλημάτων, διαφάνηκε ότι κατέληγαν σε αμοιβαίες αποδεκτές λύσεις και εν τούτοις στη τελευταία συνεδρία της Καθοδηγητικής Επιτροπής υπήρξαν διαφοροποιήσεις.   

Ήδη ο Δήμος Λάρνακας με επιστολή του προς στους αρμόδιους Υπουργούς ζήτησε τη δική τους παρέμβαση στα θέματα αρμοδιότητας τους και με συγκεκριμένες λύσεις να συγκληθεί το συντομότερο η Διυπουργική Επιτροπή η οποία να λάβει τις τελικές αποφάσεις ώστε οι Εταιρείες να μπορούν να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση των έργων.

Ο στόχος και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή. Οι προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων θα πρέπει να εντατικοποιηθούν. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις, θα συνεχίσει να ενημερώνει τους δημότες του και θα παρεμβαίνει δυναμικά και έμπρακτα με όποιο τρόπο μπορεί εκεί και όταν απαιτείται.