21/12/2018 - Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ, ο Δήμος Λάρνακας επιθυμεί να ενημερώσει ότι σε συνέχεια των προβληματισμών του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για το έδαφος της Λάρνακας, έχει προβεί στη συγγραφή πρότασης για αντιμετώπιση του προβλήματος την οποία και κατέθεσε σε συνάντηση Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία συνήλθε για το θέμα στις 12/11/2018.

Η Διυπουργική Επιτροπή ανέθεσε σε Ad-Hoc Επιτροπή αποτελούμενη από αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, τον Δήμο Λάρνακας και το ΕΤΕΚ την συζήτηση και επεξεργασία της πρότασης του Δήμου με στόχο την δημιουργία πλαισίου αδειοδότησης ψηλών κτηρίων και γενικά μεγάλης κλίμακας αναπτύξεων στη Λάρνακα.

Η Ad-Hoc Επιτροπή παρακάθισε σε συνεδρία στις 22/11/2018 και θα παρακαθίσει σε νέα συνεδρία στις 9/1/2019, κατά την οποία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί και συμφωνηθεί το νέο πλαίσιο αδειοδότησης.

Η πρόταση του Δήμου σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει την υποχρεωτική λεπτομερή εδαφολογική και γεωλογική / γεωτεχνική έρευνα από έμπειρο Οίκο, τον έλεγχο της μελέτης θεμελίωσης ή και ενίσχυσης του υπεδάφους από ανεξάρτητο οίκο μελετών και την επίβλεψη κατασκευής της θεμελίωσης ή της σταθεροποίησης του εδάφους, πέραν από τον Μελετητή και από εξωτερικό οίκο.  Επιπλέον, ο Μελετητής θα έχει την ευθύνη των μελετών του επηρεασμού και αλληλοεπίδρασης της ανάπτυξης στα γειτονικά κτήρια.

Με την έγκριση του πλαισίου αδειοδότησης, αναμένεται ότι θα μπορέσει ο Δήμος Λάρνακας να προχωρήσει στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών.