05/03/2019 - Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως υποβλήθηκε αίτημα για απόψεις από το Δήμο Λάρνακας για ανάπτυξη που αφορούσε μονάδα κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων στις 30/4/2015 με αρ. αίτησης ΛΑΡ/00095/2015.
 
Η αίτηση παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Πολεοδομίας του Δήμου Λάρνακας στις 29/6/2015, η οποία αποφάσισε να ζητηθεί αντίγραφο των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών / Αρχών με τις οποίες έγινε διαβούλευση και Κλιμάκιο της να πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη για να διερευνηθεί κατά πόσον επηρεάζονται οι ανέσεις των περιοίκων.
 
Να σημειωθεί ότι για τους σκοπούς της διαβούλευσης είχαν αποσταλεί σχέδια για επέκταση του υφιστάμενου εργοστασίου, αλλά πουθενά δεν αναφερόταν η ποσότητα αποθήκευσης πυρίτιδας.
 
Κλιμάκιο της Επιτροπής Πολεοδομίας διενήργησε επιτόπια επίσκεψη στις 21/7/2015 και αφού διαπίστωσε ότι δεν επηρεάζονται οι ανέσεις της περιοχής και ότι οι απόψεις των εμπλεκομένων υπηρεσιών ήταν θετικές, το Δημοτικό Συμβούλιο στις 9/9/2015 αποφάσισε όπως διαβιβαστούν οι θετικές απόψεις του Δήμου Λάρνακας στο Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως.
 
Από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποστάληκε επιστολή στο Δήμο Λάρνακας στις 28/3/2017 (αρ. φακ. 8.1.01.10.1.25/2) με την οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο έχει εκμισθώσει στην εταιρεία Προκόπης Γ. Γαβριηλίδης Λτδ το 1977 βιομηχανικό οικόπεδο στη βιομηχανική περιοχή Λάρνακας, η οποία ασχολείται με την κατασκευή κυνηγετικών φυσιγγίων.  Το Υπουργείο στην επιστολή του συνιστά την έκδοση της Άδειας Οικοδομής. 
 
Με την επιστολή τους αποστάληκαν αρχιτεκτονικά σχέδια επέκτασης του εργοστασίου, καθώς και αντίγραφα των απόψεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμ. Επιθεώρησης Εργασίας, του Τμ. Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Μεταλλείων, καθώς και αντίγραφο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με έγκριση υλοποίησης της ανάπτυξης κατά απόκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας.
 
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, τα αρμόδια τμήματα για την εξέταση της επικινδυνότητας της ανάπτυξης, δεν έφεραν ένσταση στην έκδοση της άδειας.  
 
Στο Δήμο Λάρνακας υποβλήθηκε αίτηση για Άδεια Οικοδομής από την εταιρεία Προκόπης Γ. Γαβριηλίδης Λτδ στις 29/06/2017 με αρ. Κ120/17, η οποία αφορούσε επέκταση του υπάρχοντος εργοστασίου κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων.
 
Η αίτηση για εξασφάλιση της Άδειας Οικοδομής εξετάστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή και εκδόθηκε Άδεια Οικοδομής στις 4.6.2018 με αρ. 87/18.
 
Πρόσφατα έχουμε ενημερωθεί για τους χάρτες επικινδυνότητας της οδηγίας SEVEZO, η οποία περιλαμβάνει και το εργοστάσιο κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων και ο Δήμος Λάρνακας σε συνεννόηση με το Νομικό του Σύμβουλο, διερευνά τη διαδικασία για ακύρωση / ανάκληση της σχετικής άδειας οικοδομής και απομάκρυνση κάθε δραστηριότητας η οποία θέτει σε κίνδυνο την Ασφάλεια και Υγεία των γειτονικών περιοχών, αλλά και των εργαζομένων στο χώρο.
 
Ο Δήμος Λάρνακας θα ζητήσει επίσης από το Αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε ανάκληση της πολεοδομικής απόκλισης.