20/12/2017 - Ανακοίνωση για εξόφληση των Δημοτικών Φορολογιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας υπενθυμίζει το Κοινό ότι η εξόφληση των Δημοτικών Φορολογιών, Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, για το έτος 2017, λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2017. Η εξόφληση γίνεται στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, μέσω διαδικτύου και μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας έχει λήξει στις 30/11/2017 και το Τέλος Κοιμητηρίου στις 17/12/2017 και ως εκ τούτου η εξόφληση γίνεται μόνο στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας.

Μετά τις 28/12/2017 σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  

Οι Δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης και όπως ενημερώνονται για τυχόν δικαιώματα τους.

Τα Δημοτικά Ταμεία δεν θα λειτουργήσουν στις 29/12/2017.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 20 Δεκεμβρίου 2017