14/12/2018 - Ανακοίνωση: Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το Κοινό ότι η εξόφληση των Δημοτικών φορολογιών, για το έτος 2018, λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει  το Κοινό ότι η εξόφληση των Δημοτικών Φορολογιών, για το έτος 2018, λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2018.

 

Η εξόφληση τους γίνεται στα Δημοτικά Ταμεία και σε όλες τις Τράπεζες και μέσω του διαδιχτύου και της JCC. Παρακαλείται το κοινό όπως τακτοποιήσει τις οφειλές του προς το Δήμο Λάρνακας έγκαιρα και μέσα στα καθορισμένα χρονικά περιθώρια.

 

Η αποπληρωμή του Δημοτικού Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας συνεχίζεται μέχρι τις 28/12/2018. Η εξόφληση του γίνεται μόνο στα Δημοτικά Ταμεία και μέσω του διαδιχτύου και της JCC.

 

Για τα δικαιώματα των προηγούμενων χρόνων, συνεχίζεται η εξόφληση με προσεπιβάρυνση 10% πάνω στην αρχική φορολογία.

 

Τα Δημοτικά Ταμεία θα δέχονται πληρωμές μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. – 1.30 μ.μ.