06/11/2015 - Χρονική περίοδος αποπληρωμής δημοτικών φόρων

Ο Δήμος Λάρνακας υπενθυμίζει ότι η χρονική περίοδος αποπληρωμής δημοτικών φόρων, λήγει ως ακολούθως:

Δημοτικού Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας 30/11/2015

Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων 15/12/2015

Επαγγελματικού Φόρου 15/12/2015

Αδειών Επαγγελματικού Υποστατικού 15/12/2015

Η εξόφληση γίνεται στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, σε όλες τις Τράπεζες, Συνεργατικά Ιδρύματα και μέσω του διαδιχτύου και της JCC. Μετά την ημερομηνία αυτή, σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Επίσης, ως τελευταία ημερομηνία για υποβολή ενστάσεων για τις δημοτικές φορολογίες, έχει καθοριστεί η 30η Νοεμβρίου 2015. Μέτα από την ημερομηνία αυτή, οι ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Οι δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους, προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης.