27/01/2021 - ελετή Υπογραφής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας (CY-FOS) & Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI)

25 Ιανουαρίου 2021

 

 

 

Δελτίο Τύπου

 

Τελετή Υπογραφής

Συμφωνίας Συνεργασίας  μεταξύ

Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας  (CY-FOS) &

Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI)

 

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

 

Τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021, υπογράφηκε Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας (CY-FOS) και του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI) κατά τη διάρκεια διαδικτυακής τελετής.

 

Την Συμφωνία υπέγραψαν οι Προέδροι των δυο οργανισμών, ο Capt. Eugen Adami και ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Βύρας, εκ μέρους του CY-FOS and CMMI αντίστοιχα.

 

Το Κυπριακό Ίδρυμα Θάλασσας (CY-FOS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός  οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2018 από τη ναυτιλιακή βιομηχανία με την υποστήριξη της κυπριακής δημοκρατίας. Το CY-FOS ενεργεί ως ο μοναδικός οργανισμός “συνεργατικού σχηματισμού”  για τη Γαλάζια Οικονομία με στόχο να  πρωταγωνιστεί στην προώθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Κύπρου (IMP) και να καταστεί πυλώνας της βιώσιμης «Γαλάζιας Ανάπτυξης». Σκοπό έχει την προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της ναυτιλίας και θάλασσας σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, και να λειτουργήσει ως θεσμική ομπρέλα υφιστάμενων πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων και έργων εξυπηρετώντας μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη ναυτιλία και τη θάλασσα.  Οι δράσεις αυτές του Ιδρύματος θα επιτευχθούν μέσω της ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών.

 

Το CMMI είναι το Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας για τη Θάλασσα και Ναυτιλία, το οποίο ιδρύθηκε το 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 της ΕΕ «Διάδοση της Αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής». Με χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων ευρώ από την Επιτροπή της ΕΕ και τη Κυπριακή Δημοκρατία και πρόσθετους πόρους από τη βιομηχανία και ακαδημαϊκούς φορείς,  το  CMMI στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης Γαλάζιας  Ανάπτυξης αναλαμβάνοντας δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες είναι άμεσα συνυφασμένες με τις ανάγκες της Βιομηχανίας και της Κοινωνίας.  

 

Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής όσον αφορά τον σκοπό, τους στόχους, την αποστολή και το όραμα των δυο οργανισμών προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του συνεργατικού σχηματισμού (Cluster) της «Γαλάζιας Οικονομίας» με  κοινές δράσεις σε θέματα καινοτομίας, δικτύωσης, αλληλεπίδρασης με το επιχειρηματικό και πολιτικό περιβάλλον, ανθρώπινου δυναμικού και   ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών. Το CY-FOS και το CMMI θα αξιοποιήσουν την συνεργασία τους για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας (RIS3) για την θάλασσα και τη ναυτιλία ως τομείς υψίστης προτεραιότητας για την Κύπρο. Επιπρόσθετα, εξειδικευμένα προγράμματα μπορούν να αναπτυχθούν από κοινού για την  προώθηση της γαλάζιας σταδιοδρομίας, τη θαλάσσια εκπαίδευση και κατάρτιση  σε νέες θεματικές, τον θαλάσσιο γραμματισμό [ocean literacy],  τη θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και  την ανάπτυξη ενός επιταχυντή καινοτομίας  [accelerator] για τον σχηματισμό (Cluster).

 

Με την υπογραφή της Συμφωνίας επιτυγχάνεται ιδανικός συνδυασμός των δύο Οργανισμών και η “Συνέργεια” [SEA-nergy] για την αξιοποίηση υφιστάμενων  πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων, πολιτικών και υποδομών της Γαλάζιας Οικονομίας στην Κύπρο καθώς και την καλλιέργεια της δυναμικής συνεργασιών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.