26/09/2016 - Ενδιαφέρει επενδυτές Ευκαιρία αναζωογόνησης της Λάρνακας – Πρόσκληση υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος για το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) από επενδυτές

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ζητά την υποβολή

Δήλωσης Ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν οικοδομή για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά, συνολικού εμβαδού σύμφωνα με τον Πίνακα Υπολογισμού των Αναγκαίων Εμβαδών που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α (με απόκλιση ±3%), σε ενιαίο χώρο, για την μεταστέγαση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ). Το σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται πιο κάτω

 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/pwd/pwd.nsf/All/BEFC8551FB5F659FC2258034003A116D?OpenDocument