09/03/2018 - Κατασκευαστικές Εργασίες Αντλιοστασίων S8 & S9

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ S8 &S9

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας προχώρησε στην προκήρυξη Προσφορών για κατασκευή των αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων S8 και S9 (Τ1 και Παναγούλη), την εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς ομβρίων υδάτων και άλλων συναφών εργασιών.

Πρόκειται για δυο αντλιοστάσια που αφορούν την απορροή των ομβρίων υδάτων από τις περιοχές που  παρουσιάζουν προβλήματα πλημμυρών και συγκεκριμένα την περιοχή Παναγούλη – Τερψιχόρης για το αντλιοστάσιο S8 και την ευρύτερη περιοχή  Μητρόπολης - Χρυσοπολιτίσσης για το αντλιοστάσιο S9. Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω έργων, αναμένεται ότι θα ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πλημμυρών στις πιο πάνω περιοχές.

Η διάρκεια των κατασκευαστικών έργων αναμένεται να διαρκέσει για το αντλιοστάσιο S8, 52 εβδομάδες και για το αντλιοστάσιο S9, 65 εβδομάδες.

Η εκτιμώμενη ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση των αντλιοστασίων αυτών για τις παρούσες συμβάσεις, υπολογίζεται για το S8 σε €1.300.000 περίπου  και για το S9 €8.000.000 περίπου.

*Φωτογραφίες Αρχείου

ΛΑΡΝΑΚΑ, 26 Φεβρουαρίου 2018