06/09/2019 - Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την κατασκευή και λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "Marigate" της εταιρείας Marinakis Property Ltd στο Δήμο Λάρνακας

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την κατασκευή και λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "Marigate" της εταιρείας Marinakis Property Ltd στο Δήμο Λάρνακας