15/09/2018 - O Δήμος Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την απασχόληση πέντε Τεχνικών σε έκτακτη και προσωρινή βάση.......

Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την απασχόληση πέντε Τεχνικών πάνω σε έκτακτη και προσωρινή βάση για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.

 

1.      Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα:

1.1      Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική.

1.2      Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1.3      Εργασιακή πείρα τουλάχιστον δύο ετών.

2.      Αμοιβή €1.500 μηνιαία ( ακαθάριστες απολαβές ).

3.      Το ωράριο εργασίας θα είναι Δευτέρα – Παρασκευή, 7:30 – 15:00.

4.      Καθήκοντα και Ευθύνες:

4.1      Βοηθά ή και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με :

4.1.1  τον χειρισμό και έλεγχο αιτήσεων για άδειες ανάπτυξης που υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τη διεξαγωγή ερευνών και επισκοπήσεων, τη συλλογή, ταξινόμηση και καταχώρηση στοιχείων σχετιζόμενων με τον κλάδο του, την εφαρμογή ρυθμιστικών και άλλων σχεδίων και την εποπτεία και επιθεώρηση έργων για εφαρμογή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, το περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου και Κανονισμών και των περί Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμών ή άλλης νομοθεσίας,

4.1.2  την ετοιμασία σχεδίων οικοδομικών και τεχνικών έργων, χωροταξικών και ρυθμιστικών σχεδίων, σχεδίων διευρύνσεως δρόμων και άλλων σχετικών σχεδίων, τη συλλογή, ταξινόμηση και καταχώρηση στοιχείων για νέα έργα, την τοπογράφηση και χωρομέτρηση, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων δαπάνης, τη διαδικασία και την ετοιμασία εγγράφων για προσφορές και συμφωνίες για τα διάφορα έργα, τη διαδικασία για δημοσιεύσεις απαλλοτριώσεων κατασκευής δρόμων, πεζοδρομίων και οχετών, την τήρηση και ενημέρωση αρχείου οικιών και σχεδίων του κλάδου και την εξέταση παραπόνων του κοινού σε θέματα που αφορούν τον κλάδο,

4.1.3  την οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχο εκτελουμένων έργων Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένων και έργων εκτελουμένων με σύμβαση, τη σήμανση δρόμων, την περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, οδικών και άλλων εργασιών, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκθέσεων προόδου διαφόρων τεχνικών έργων, τον καταμερισμό, επόπτευση, καθοδήγηση και έλεγχο κατώτερου προσωπικού, την οργάνωση και επίβλεψη των οικοδομικών και τεχνικών εργασιών στο χώρο απόρριψης σκυβάλων, τη διαδικασία κατεδαφίσεων κηρυσσομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο  ετοιμόρροπων οικοδομών,

4.1.4  την ετοιμασία σχεδίων, χάραξη έργων, κατάρτιση τεχνικών όρων, ετοιμασία προσμετρήσεων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, ετοιμασία και υποβολή τεχνικών εκθέσεων,

4.1.5  την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα του Νομοθεσίας και Κανονισμών και την επίβλεψη της εκτέλεσης και έλεγχο έργων της αρμοδιότητας του,

4.1.6  σε περίπτωση όπου η αρμοδιότητα της υδατοπρομήθειας ανήκει στο Δήμο, εκτελεί καθήκοντα που αφορούν την απρόσκοπτη παροχή νερού και ελέγχει και καθοδηγεί προς αυτό το σκοπό κατώτερο προσωπικό,

4.1.7  την εφαρμογή των αποφάσεων, της πολιτικής και των σχεδίων του δήμου για τη δημιουργία / επέκταση πάρκων, κήπων και πρασίνου γενικά.

4.2      Βοηθά στη τήρηση ή και τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων, διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

4.3      Συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Προϊστάμενο του.

4.4      Επιβλέπει όλες τις εργασίες του κλάδου και κατώτερο εργατικό προσωπικό και επιλαμβάνεται παραπόνων σε θέματα που αφορούν τον Κλάδο.

4.5      Εφόσον του ανατεθεί εκτελεί καθήκοντα Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία όπως προβλέπεται στο σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς.

4.6      Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

5.      Οι αιτήσεις  πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και να φθάσουν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, στον πέμπτο όροφο, που βρίσκονται στην γωνία της οδού Νικολάου Λανίτη και Λεωφ. Αθηνών, Τ.Θ. 40045, 6300 Λάρνακα, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 5/10/2018 και ώρα 12 μεσημέρι.

6.      Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με:

(i)                 Βιογραφικό Σημείωμα του αιτητή.

(ii)                Αντίγραφο του Διπλώματος / Πτυχίου.

(iii)               Βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η ζητούμενη εργασιακή πείρα.

(iv)           Για την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και την καλή γνώση της Αγγλικής  οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν ένα αντίγραφο από τα πιο κάτω αποδεκτά τεκμήρια:

 

 

Ελληνική Γλώσσα:

 

Πολύ Καλή Γνώση

 

(i)                       Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή της Ελλάδας που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική.

(ii)                 Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας   και Πολιτισμού για διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

(iii)                 Δίπλωμα της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου (τριετής φοίτηση).

(iv)          Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται από την Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008 για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία (Βαθμολογία 50% και άνω στο θέμα των Ελληνικών).

(v)                Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, Δια Βίου Μάθησης, επιπέδου τουλάχιστον Γ1 ή Β2.

(vi)          Πιστοποιητικό επιτυχίας επιπέδου Β2 ή/και Γ1 της Ελληνικής Γλώσσας του «Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

(vii)        G.C.E. A- Level Modern Greek με βαθμό “C” και άνω.

 

Αγγλική Γλώσσα

 

Καλή γνώση

 

(i)                   Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού που περιλαμβάνει το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.

(ii)                 Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για διαπίστωση της Καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.

(iii)               Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης στα Αγγλικά τουλάχιστον του 4ου έτους.

(iv)          Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται από την Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008 για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου. (Βαθμολογία 50% και άνω στο θέμα των Αγγλικών).

(v)                Cambridge English: First Certificate (FCE), by Cambridge English Language Assessment (Grades A-C).

(vi)          Anglia Examinations Advanced (B2) Level.

(vii)        IELTS, Band Score 6, by Cambridge English Language Assessment. Για πιστοποιητικά που αποκτήθηκαν μετά την 1.1. 2010.

 

Σημειώσεις:

1.      Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή ή και προφορική εξέταση.

2.      Οι επιλεγέντες είναι δυνατό να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

-------------------------