15/01/2021 - Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι η τελευταία ημερομηνία για υποβολή ενστάσεων για τις Δημοτικές Φορολογίες, έχει καθοριστεί η 18η Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει  ότι η τελευταία ημερομηνία για υποβολή ενστάσεων για τις Δημοτικές Φορολογίες, έχει καθοριστεί η 18η Ιανουαρίου 2021. Μέτα από την ημερομηνία αυτή, οι ενστάσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.