13/12/2019 - Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το Κοινό ότι η εξόφληση των Δημοτικών Φορολογιών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει  το κοινό ότι η εξόφληση των Δημοτικών Φορολογιών, για το έτος 2019, λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2019.

 

Η εξόφληση τους γίνεται στα Δημοτικά Ταμεία και σε όλες τις Τράπεζες και μέσω του διαδιχτύου και της JCC. Παρακαλείται το κοινό όπως τακτοποιήσει τις οφειλές του προς το Δήμο Λάρνακας έγκαιρα και μέσα στα καθορισμένα χρονικά περιθώρια.

 

Για τα δικαιώματα των προηγούμενων χρόνων, συνεχίζεται η εξόφληση με προσεπιβάρυνση 10% πάνω στην αρχική φορολογία.

 

Τα Δημοτικά Ταμεία θα δέχονται πληρωμές μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2019 μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. – 1.30 μ.μ.

Επίσης, ως τελευταία ημερομηνία για υποβολή ενστάσεων για τις Δημοτικές Φορολογίες, έχει καθοριστεί η 13η Δεκεμβρίου 2019. Μέτα από την ημερομηνία αυτή, οι ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.