09/12/2015 - Ο Δήμος Λάρνακας υπενθυμίζει ότι η χρονική περίοδος αποπληρωμής δημοτικών φόρων λήγει

Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων 15/12/2015
Επαγγελματικού Φόρου 15/12/2015
Αδειών Επαγγελματικού Υποστατικού 15/12/2015

Η εξόφληση γίνεται στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, σε όλες τις Τράπεζες, Συνεργατικά Ιδρύματα και μέσω του διαδιχτύου και της JCC. Μετά την ημερομηνία αυτή, σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  

Επίσης η εξόφληση του  Δημοτικού Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας θα εισπράττεται με παράταση μέχρι τις 15/12/2015 μόνο στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας. Μετά την ημερομηνία αυτή, σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  

Η υποβολή ενστάσεων τις δημοτικές φορολογίες έχει λήξει  την 30η Νοεμβρίου 2015. Μέτα από την ημερομηνία αυτή, οι ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Οι δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους, προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης.