27/04/2015 - Παράταση Ισχύος του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας στην Κύπρο

«Το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο, δημοσιεύτηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.172 και ημερομηνία 29.05.2013 και επικαιροποιήθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 76.995 και ημερομηνία 28.05.2014, αφού κρίθηκαν σκόπιμες κάποιες διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ διευκρινίσεις, στη βάση χειρισμού αιτήσεων για την υλοποίηση ώριμων έργων.

Βασική προϋπόθεση εφαρμογής των Πολεοδομικών Κινήτρων, ήταν η υποβολή σχετικής αίτησης, εντός περιόδου δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης τους (29.05.2013) και η ολοκλήρωση του έργου, σε χρονική περίοδο που δε θα υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας οικοδομής.

Στο παρόν στάδιο, διαπιστώθηκε η ανάγκη παράτασης της ισχύος του Σχεδίου, κυρίως από το γεγονός ότι, αριθμός σημαντικών έργων, βρίσκεται ήδη στο στάδιο ετοιμασίας σχεδίων, όπου η πιο πάνω περίοδος ισχύος καθίστατο άκρως περιοριστική. Παράλληλα, η ανάγκη παράτασης της περιόδου ισχύος, προκύπτει και από το γεγονός ότι η Επικαιροποίηση του (ημερομηνίας 28.05.2014), στα πλαίσια της οποίας διευκρινίστηκαν οι περιπτώσεις εφαρμογής του Σχεδίου, δε συνοδεύτηκε και με παράταση της περιόδου ισχύος του, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια αδειοδότησης και υλοποίησης ενός τέτοιου έργου.

Με την παράταση του Σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού, η πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής, θα πρέπει να εξασφαλισθούν μέχρι τις 29.06.2017, νοουμένου ότι θα υποβάλλονται ολοκληρωμένες πολεοδομικές αιτήσεις (με όλες τις διαβουλεύσεις), μέχρι τις 29.12.2016.

Όσον αφορά στο χρόνο υλοποίησης/ ολοκλήρωσης του έργου, θα ισχύει περίοδος που δε θα υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας οικοδομής, εξαιρουμένων των συγκεκριμένων αναπτύξεων που περιγράφονται στο Σχέδιο, για τις οποίες τα Πολεοδομικά Κίνητρα προβλέπουν παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης τους (ανάλογα με την κλίμακα του έργου και με βάση το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του κατά φάσεις)».