26/07/2019 - Προς όλους τους Ιδιοκτήτες/Κατόχους Κλειστών Χώρων/Περφραγμένων Οικοπέδων/Οικίων που χρειάζονται καθάρισμα από την άγρια βλάστηση και τα άχρηστα αντικείμενα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ / ΟΙΚΙΩΝ  ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 

Ο Δήμος Λάρνακας καλεί όλους τους  ιδιοκτήτες / κατόχους κλειστών χώρων/ περιφραγμένων οικοπέδων / οικιών που χρειάζονται καθάρισμα από την άγρια βλάστηση και τη συσσώρευση ακαθαρσιών/ άχρηστων αντικειμένων, να προβούν σ’ όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες προς άρση της οχληρίας που δημιουργείται. Δηλαδή, στη γενική καθαριότητα του κλειστού χώρου / περιφραγμένου οικοπέδου / οικίας τους και στην απομάκρυνση των αναφερόμενων ακαθαρσιών σε εγκεκριμένο χώρο εκτός δημοτικών ορίων Λάρνακας ή στο πράσινο σημείο του Δήμου Λάρνακας.

 

Σημειώνεται ότι η άγρια βλάστηση και η συσσώρευση ακαθαρσιών, δημιουργούν εστίες πολλαπλασιασμού εντόμων και τρωκτικών καθώς και ακαλαισθησία. Η κατάσταση αυτή είναι επιβλαβής για την υγεία των περιοίκων,  επιζήμια για τις ανέσεις της περιοχής και επικίνδυνη για την ασφάλεια οιουδήποτε προσώπου.

 

Ο Δήμος Λάρνακας καλεί τους ιδιοκτήτες / κατόχους τέτοιων χώρων σε συμμόρφωση με τις πιο πάνω υποδείξεις για τον ευπρεπισμό της πόλης και προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 26 Ιουλίου 2019