23/12/2020 - Σχέδιο Δημοσίευσης Δήμου Λάρνακας

Σχέδιο Δημοσίευσης Δήμου Λάρνακας δυνάμει του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017 (Ν184(Ι)/2017)

Στα πλαίσια του περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 (Ν. 184(I)/2017), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Λάρνακας.

Το Σχέδιο Δημοσίευσης  επισυνάπτεται πιο κάτω:

 

Σχέδιο Δημοσίευσης Δήμου Λάρνακας