24/02/2015 - Θεσμοθετημένη συνάντηση με εκπρόσωπους των Συντεχνιών Ο.Η.Ο Σ.Ε.Κ., Σ.Η.ΔΗ.ΚΕΚ. Π.Ε.Ο. και Δ.Ε.Ο.Κ. για εργατικά θέματα

Πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Ν. Λουρουτζιάτη η θεσμοθετημένη συνάντηση με εκπρόσωπους των Συντεχνιών Ο.Η.Ο Σ.Ε.Κ., Σ.Η.ΔΗ.ΚΕΚ. Π.Ε.Ο. και Δ.Ε.Ο.Κ. για εργατικά θέματα.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο Λάρνακας και τρόποι επίλυσης τους. Ειδικότερα, συζητήθηκε το θέμα του Οργανογράμματος του Εργατικού Προσωπικού του Δήμου και αποφασίστηκε όπως, με τη συνεργασία των Συντεχνιών, γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες και ενέργειες για τη δημιουργία ενός συστήματος σωστής αξιολόγησης και καλύτερης αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού.

Ο στόχος είναι διπλός, αφενός η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Δήμου, ιδιαίτερα υπό τους περιορισμούς προσλήψεων που ισχύουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και αφετέρου, στα πλαίσια της επικείμενης Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η δυνατότητα  συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί το Συμβούλιο Δημάρχων Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, το οποίο θα συναντηθεί εκ νέου στις 6 Μαρτίου 2015 στο Δήμο Λευκάρων.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 20 Φεβρουάριου 2015