05/02/2021 - Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι η αποπληρωμή των Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2020, παραταθεί μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021 χωρίς καμία επιβάρυνση.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι η αποπληρωμή των Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2020, παραταθεί μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021 χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

Επιπρόσθετα όσοι δημότες έλαβαν απαντητική επιστολή με ημερομηνία Ιανουάριου 2021 από τον Δήμο Λάρνακας, για ένσταση που είχαν υποβάλει, δίνεται παράταση πληρωμής των πιο πάνω Φορολογιών μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021 χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

Σε επαγγελματίες παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, Ελεγκτικών Οίκων και Δικηγορικών Γραφείων οι οποίοι υπέβαλαν ένσταση στο Τμήμα Φόρων του Δήμου Λάρνακας, δίνεται παράταση πληρωμής των πιο πάνω Φορολογιών μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021 χωρίς καμία επιβάρυνση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που φέρει η απαντητική επιστολή από τον Δήμο Λάρνακας.

 

Υπενθυμίζεται ότι, η υποβολή ενστάσεων για τις Δημοτικές Φορολογίες, έχει λήξει στις 19 Ιανουαρίου 2021 και ως εκ τούτου μετά από την ημερομηνία αυτή, οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Από τις 27 Φεβρουαρίου 2021 και μετά θα τηρηθούν οι πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας.

 

Η εξόφληση των φορολογιών γίνεται μόνο στo Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη.

 

Η πιο πάνω παράταση δίνεται για σκοπούς διευκόλυνσης του κοινού εν όψει των δυσμενών συνθηκών που επιφέρει η πανδημία του Covid – 19.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 5 Φεβρουαρίου 2021