ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Συχνές Ερωτήσεις

Φορολογίες

Σύμφωνα με Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου η αποστολή λογαριασμού δεν αποτελεί υποχρέωση κάθε Δήμου, και βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες ειδοποιήσεις παρόλο που ταχυδρομούνται να χάνονται. Για αποφυγή μη έγκαιρης ειδοποίησης των φορολογουμένων ο Δήμος Λάρνακας προβαίνει σε εβδομαδιαίες ανακοινώσεις στο τύπο με τις οποίες καλεί το κοινό να πληρώσουν τις διάφορες υποχρεώσεις τους εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας.  Επομένως, δεν γίνεται αποδεκτή και είναι παράνομη η μη πληρωμή σε περίπτωση μη λήψης του σχετικού λογαριασμού. Ιδιαίτερα για τον κτηματικό φόρο σημειώνεται ότι η μηχανογράφηση του έγινε από τον Δήμο πρόσφατα και υπάρχουν παλιές μη μηχανογραφημένες φορολογίες, που κι αν δεν έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να πληρώσουν αλλά ο Δήμος δέχεται  για αυτές πληρωμές με δόσεις.

Σύμφωνα με σχετική νέα νομοθεσία ο κτηματικός φόρος, που υπάρχει από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας,  παραχωρήθηκε από το κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιβάλλεται ομοιόμορφα σε όλους τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, και αποτελείται από ένα μικρό ποσοστό στην εκτιμημένη αξία κάθε κτήματος κατά την 1/1/1980, που το ύψος του καθορίζεται κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου.  Όλοι οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να πληρώσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.  Πληρωμές αργότερα επιβαρύνονται με 10% πρόστιμο.  Ενστάσεις  η εκπτώσεις δεν γίνονται αποδεκτές επειδή η φορολογία αφορά την ιδιοκτησία και όχι  άτομα.
Το ύψος των πιο πάνω φορολογιών αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο  μέσα όμως από κάποια  αυτοπεριοριστικά πλαίσια.  Τον φόρο  σκύβαλων πληρώνουν οι ένοικοι ή/και ιδιοκτήτες όλων των οικιστικών μονάδων, καταστημάτων, βιοτεχνιών ή βιομηχανικών μονάδων. Το φόρο επαγγέλματος πληρώνουν μόνο οι εγγεγραμμένες εταιρείες και νομικά πρόσωπα.
Υπάρχει σχετικό έντυπο ενστάσεων αλλά επίσης γίνονται αποδεκτές ενστάσεις σε μορφή επιστολής προς τον Δήμο. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από ειδική επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου και η απάντηση δίνεται από το αρμόδιο τμήμα.

 

Καθορισμός ενιαίας πολιτικής για την επιβολή δικαιωμάτων άσκησης επιχείρησης σε νομικά πρόσωπα των οποίων το εγγεγραμμένο γραφείο ή και η διαχείριση των εργασιών τους γίνεται από δικηγορικά ή λογιστικά ή ελεγκτικά γραφεία ή και γραφεία παροχής γραμματειακών ή διοικητικών υπηρεσιών

 1. Ύψος δικαιωμάτων
ΚατηγορίαΔικαιώματα (ανά νομικό πρόσωπο)
Ενεργά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε όμιλο εταιρειών€150
Ενεργά νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν σε όμιλο εταιρειών (μεμονωμένα)€250
Αδρανή νομικά πρόσωπαΝα μην επιβάλλονται δικαιώματα

Όμιλος εταιρειών είναι αυτός που αποτελείται από όλες τις νομικές οντότητες που ενσωματώνονται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του, οι οποίες ετοιμάζονται βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Για να καταταχθεί ένα νομικό πρόσωπο ότι ανήκει σε όμιλο εταιρειών, θα πρέπει να προσκομιστεί Βεβαίωση από εγκεκριμένο Λογιστή/Ελεγκτή για τη μετοχική δομή του ομίλου (Group Structure), στην οποία να δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής της κάθε εταιρείας στον όμιλο.

2. «Αδρανείς εταιρείες»

Για τον ορισμό των «αδρανών εταιρειών», υιοθετείται η σχετική Εγκύκλιος του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ημερ. 30.1.2014, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.

Σύμφωνα με την υπό αναφορά Εγκύκλιο, «Αδρανής εταιρεία» είναι αυτή που πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δεν έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία να αποφέρει εισόδημα, κέρδος ή ζημιά που φορολογείται ή και που απαλλάσσεται του φόρου.
 • Δεν κατέχει οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία πέραν από μετρητά, το ύψος των οποίων να αντανακλά το ποσό του αρχικού κεφαλαίου. Περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητη και κινητή ιδιοκτησία, εισπρακτέοι λογαριασμοί, μετοχές και πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι στο όνομα της εταιρείας, συνιστούν διαχείριση εκ της κατοχής τους και συνάγεται ότι η εταιρεία έχει δραστηριότητα.
 • Δεν κατέχει μετρητά μεγαλύτερης αξίας από το ποσό του μετοχικού της κεφαλαίου και της οποιασδήποτε μετέπειτα αύξησης επήλθε κατά το διάστημα που η εταιρία είχε δραστηριότητα.
 • Δεν έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, πέραν από αυτές που δημιουργούνται στα πλαίσια των λογικά αναγκαίων υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από Νόμους και αφορούν τη νομική υπόσταση τους.

Διευκρινίζεται  ότι πράξεις που δημιουργούνται στα πλαίσια των λογικά αναγκαίων υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από Νόμους και αφορούν τη νομική υπόσταση της, δεν λογίζονται ως δραστηριότητα.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται στους Δήμους για την κατάταξη ενός νομικού προσώπου ως «αδρανούς», είναι τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση από τον εγκεκριμένο Ελεγκτή που υπογράφει την Έκθεση Ελεγκτών στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ότι η εταιρεία για συγκεκριμένο έτος παρέμεινε αδρανής, με βάση την ερμηνεία που έδωσε με σχετική εγκύκλιο του το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ημερ. 30.1.2014.
 • Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει ετοιμάσει οικονομικές καταστάσεις, η πιο πάνω Βεβαίωση να υπογράφεται  από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Λογιστή/Ελεγκτή ή ανεξάρτητο αδειούχο Δικηγόρο.
 • Το περιεχόμενο της Βεβαίωσης θα είναι κοινό για όλους και επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β.
3. Ειδικές περιπτώσεις απαλλαγών/αλλαγών

(α) Στις περιπτώσεις όπου νομικά πρόσωπα επικαλούνται ότι το καθεστώς ενεργούς εταιρείας όπως είναι δηλωμένο στον Έφορο Εταιρειών ή αλλού δεν είναι ορθό, θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης για απαλλαγή, για τις πιο κάτω κατηγορίες, υποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:

 • Εκούσια/Ακουσία εκκαθάριση
 • Διαγραφή/Αίτηση για διαγραφή

Τα αποδεικτικά στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την ένσταση είναι:

 • Έντυπο καταχώρησης του σχετικού αιτήματος στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών

(β) Στις περιπτώσεις όπου εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών επικαλούνται ότι «έχασαν επαφή» με πελάτες τους/νομικά πρόσωπα που εξυπηρετούν, θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης για αλλαγή Διευθυντή/Γραμματέα της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν θα παραχωρείται οποιαδήποτε απαλλαγή επί των επιβληθέντων δικαιωμάτων.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την ένσταση είναι:

 • Αίτημα του Διευθυντή/Γραμματέα της εταιρείας προς τον Έφορο Εταιρειών ότι παραιτείται από Διευθυντής/Γραμματέας της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, οι Δήμοι με επιστολή τους προς τον Έφορο Εταιρειών, θα ενημερώνουν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113), για τις οφειλές της εταιρείας προς το Δήμο σε περίπτωση εκκαθάρισης.

4. Δικαιώματα για τη διατήρηση ή χρήση επαγγελματικών υποστατικών (Άρθρο 103Α του περί Δήμων Νόμου)

Τα δικαιώματα για το κάθε υποστατικό θα πληρώνονται μόνο από ένα νομικό πρόσωπο ετησίως.

Στην περίπτωση που τα δικαιώματα για συγκεκριμένο υποστατικό καταβληθούν από αδειοδοτημένο πάροχο διοικητικών υπηρεσιών, τότε δεν θα επιβάλλονται δικαιώματα σε κανένα άλλο νομικό πρόσωπο που διατηρεί ή χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο υποστατικό.

Πολιτιστικά

Σχετικά με την προπώληση εισιτηρίων μπορείτε να αποτείνεστε στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λάρνακας στο τηλ. 24665795
Ώρες λειτουργίας ταμείου:
Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 π.μ.-1:00 μ.μ. και 4:00 μ.μ.-7:00 μ.μ.
Σάββατο 10:00 π.μ. – 1:00 μ.μ

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το τους Δημότες για τις όλες τις σχετικές πληροφορίες των εκδηλώσεων (χώρος διεξαγωγής, ώρα έναρξης, είδος εκδήλωσης, τιμή εισητηρίου), μέσω της επίσημης ιστοσελίδας καθώς και της σελίδας του Δήμου στο facebook.

Ο Δήμος Λάρνακας έχει πληθώρα εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο σε σταθερές ημερομηνίες και έχουν ως ακολούθως:

 • Ευρωπαϊκός Πολιτιστικός Χειμώνας Λάρνακας (εκδηλώσεις με τη συμμετοχή διεθνών σολίστ και συγκροτημάτων), Νοέμβριος – Μάρτιος, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
 • Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα (διαλέξεις από καθηγητές Πανεπιστημίου), Οκτώβριος – Μάρτιος, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας
 • Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας, Οκτώβριος – Μάιος
 • Μουσικές Κυριακές, Οκτώβριος – Απρίλιος, στην Εξέδρα Παραλίας
 • 6 Ιανουαρίου, Εορτή Θεοφανίων, Εορτασμοί στο Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου και στην Αποβάθρα Λάρνακας
 • Καθαρά Δευτέρα (Παραδοσιακή Μουσική, Χοροί και Παιχνίδια), στον Εκδρομικό Χώρο του Τεκκέ
 • 24 Μαρτίου, Εορτασμοί με την ευκαιρία των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 & της 1ης Απριλίου 1955 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
 • 25 Μαρτίου, Μαθητική Παρέλαση με την ευκαιρία των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 & της 1ης Απριλίου 1955
 • 1 - 30 Απριλίου, Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
 • Περιφορά της Εικόνας του Αγίου Λαζάρου στο Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου
 • Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα, Βυζαντινές Ημέρες, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
 • Εορτασμοί με την ευκαιρία της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στην Εξέδρα Παραλίας και στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Μάιος
 • 9η Μαΐου, Εκδήλωση με την Ευκαιρία της Ημέρας Ευρώπης
 • Μάιος (συνήθως τη δεύτερη Κυριακή), Ανθεστήρια στη Λεωφόρος Αθηνών και στην Εξέδρα Παραλίας, (Παρέλαση Ανθοστόλιστων Αρμάτων και Ομάδων, Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα & Πυροτεχνήματα)
 • Εκδηλώσεις με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Παιδιού,          1 Ιουνίου
 • Μάιος ή Ιούνιος, Εορτή Κατακλυσμού στην Εξέδρα Παραλίας και στη Λεωφόρο Αθηνών (Παραδοσιακή μουσική, χορός, ποίηση, θέατρο, διαγωνισμοί και έκθεση παραδοσιακής χειροτεχνίας, πυροτεχνήματα, κ.α.)
 • 3 – 31 Ιουλίου, Φεστιβάλ Λάρνακας, (μουσική, θέατρο, χορός, ποίηση - με τη συμμετοχή διεθνών συγκροτημάτων και σολίστ), στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, στο Μεσαιωνικό Κάστρο, στην Αποβάθρα και σε ιστορικές τοποθεσίες της πόλης
 • Σεπτέμβριος & Οκτώβριος, Διεθνές Φεστιβάλ «ΚΥΠΡΙΑ» (Μουσική, Χορός, Θέατρο), στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο & στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
 • 27 Οκτωβρίου, Εορτασμοί με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
 • 28 Οκτωβρίου, Παρέλαση με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
 • 1 - 15 Νοεμβρίου, Δεκαπενθήμερο Σκαλιώτικης Ερασιτεχνικής Δημιουργίας, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας (με τη συμμετοχή χορωδιών, ορχήστρων, χορευτικών και θεατρικών ομίλων)
 • 17 - 24 Δεκεμβρίου, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, σε κεντρικές πλατείες και δρόμους της πόλης καθώς και στο Δημοτικό Θέατρο
 • 31 Δεκεμβρίου, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, Συναυλία στην Πλατεία Ευρώπης, Πυροτεχνήματα

Σε κάποιο άτομο/ εταιρεία μπορεί να παραχωρηθεί οποιοσδήποτε χώρος που ανήκει στο Δήμο για διοργάνωση εκδήλωσης με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για κάποιο σημαντικό δρώμενο με πολιτιστικό, εορταστικό ή πνευματικό χαρακτήρα. Οι Δημοτικοί χώροι παραχωρούνται μετά από γραπτή αίτηση προς το Δήμαρχο περιγράφοντας τους σκοπούς της εκδήλωσης. Οι χώροι παραχωρούνται έναντι του αντίστοιχου ενοικιαστηρίου ποσού για κάθε χώρο και μετά από συνεννόηση με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, ή τον Πολιτιστικό Λειτουργό του Δήμου. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 2:30 μ.μ. και τις Πέμπτες απόγευμα από τις 3:00 μ.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ., και τη θερινή περίοδο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. μέχρι και τις 2:00 μ.μ.

Το υλικό του Δημοτικού Ιστορικού Αρχείου της πόλης διαχωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά το υλικό που είναι υπό μορφή έκθεσης στο Δημοτικό Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Λάρνακας και στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου της παλιάς Λέσχης Αξιωματικών (παραλιακό Μέτωπο, δίπλα από το Πολιτιστικό Κέντρο). Η είσοδος στο χώρο αυτό είναι ελεύθερη για το κοινό και το Μουσείο λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 1:00 μ.μ. Το δεύτερο σκέλος αφορά το υλικό του Αρχείου που βρίσκεται ταξινομημένο στα γραφεία της Πολιτιστικής Υπηρεσίας όπου και υπάρχει αναγνωστήριο, όπου μόνο εκεί μπορεί κάποιος να το ερευνήσει. Σε καμία περίπτωση υλικό του Αρχείου δεν μπορεί να δανειστεί.

Στο Δήμο υπάγονται:

 • το Δημοτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (παιδικός κήπος – Λεωφ. Αυξεντίου)
 • η Δημοτική Πινακοθήκη (Γωνία Λεωφ. Αυξεντίου και Κιούππη)
 • το Δημοτικό Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο (Πλατεία Ευρώπης), το Δημοτικό Θέατρο (Λεωφ. Αυξεντίου)
 • η εξέδρα στην παραλία των φοινικούδων  και το Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο (Πάρκο Αλυκής).

Οι ώρες επισκέψεων και οι τιμές εισόδου σε κάθε χώρο διαφέρουν και ο καλύτερος τρόπος για επισκέψεις ειδικά για ομάδες με μεγάλο αριθμό ατόμων, π.χ. σχολεία, είναι με τηλεφωνική ειδοποίηση.

Σε όλους τους πιο πάνω χώρους οι επιμελητές τους είναι στη διάθεση του κοινού.

Το κηποθέατρο στο Κάστρο παραχωρείται σε ειδικές περιπτώσεις από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και μετά από γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου.

Η Πολιτιστική Υπηρεσία δέχεται ολόχρονα προτάσεις από άτομα ή εταιρίες είτε για διοργάνωση από τους ίδιους είτε για συμμετοχή στις θεσμοθετημένες εκδηλώσεις. Οι προτάσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

 • Ιστορικό εταιρίας/ Βιογραφικό καλλιτέχνη
 • Προϋπολογισμός εξόδων / οικονομικές απαιτήσεις καλλιτέχνη
 • Λεπτομερή περιγραφή εκδήλωσης

Όλες οι προτάσεις καταγράφονται και μελετούνται από την Επιτροπή Πολιτισμού. 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας:

Email: culturalservices@larnaka.com
Τηλ.: 24657745, 24629333
Φαξ.: 24627244

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Τηλ: 24658848

Δημοτικό Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Λάρνακας

Τηλ: 24629333

Δημοτικό Μουσείο Παλαιοντολογίας Ιδρύματος Πιερίδη - Τορναρίτη

Τηλ: 24628587

Δημοτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λάρνακας

Τηλ: 24652569
Email: nhmuseum@larnaka.com

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Τηλ: 24665795

Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας

Τηλ: 24629300 (24657745, 24629333)

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας

Τηλ: 24654185
Email: bibliothiki.larnakas@cytanet.com.cy

Οικιστική Ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον Νόμο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας σχεδιάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και τέθηκε σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας το οποίο ρυθμίζει και ελέγχει την ισόρροπη  οικιστική και ανάπτυξη γης στην ευρύτερη περιοχή Λάρνακας.  Σύμφωνα με τον νόμο ο Δήμος Λάρνακας λειτουργεί σαν «Πολεοδομική Αρχή» εντός των δημοτικών ορίων και έχει την εξουσία του ελέγχου και εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου. Ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας σε όσους οι αιτήσεις τους πληρούν τους πολεοδομικούς, χωροθετικούς και άλλους κανονισμούς του Τοπικού Σχεδίου. Η υποβολή αίτησης γίνεται σε ειδικό έντυπο που υπάρχει σε άλλο σημείο των ιστοσελίδων του Δήμου, όπως και το Τοπικό Σχέδιο, και χρειάζονται αρχιτεκτονικά σχέδια, τοπογραφικά σχέδια, και τίτλος ιδιοκτησίας, όλα σε τέσσερα αντίγραφα. Ο Δήμος υποχρεούται σύμφωνα με τον νόμο να εκδώσει την άδεια μέσα σε 3 μήνες.

Με βάση των Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και Κανονισμών ο Δήμος Λάρνακας έχει την αρμοδιότητα έκδοσης Οικοδομικής Άδειας, σε όσους έχουν εξασφαλίσει Πολεοδομική Άδεια. Η Οικοδομική Άδεια αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε ανάπτυξης εντός δημοτικών ορίων, όπως την κτιριακή κάλυψη, το ύψος της οικοδομής, τις αποστάσεις από τα σύνορα, τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης, τον αισθητικό έλεγχο της οικοδομής κλπ. Η υποβολή αίτησης γίνεται σε ειδικό έντυπο, που βρίσκεται σε άλλο σημείο των ιστοσελίδων του Δήμου, και χρειάζονται δύο σειρές ολοκληρωμένης πολεοδομικής άδειας, αρχιτεκτονικά σχέδια, στατικά σχέδια και υπολογισμοί, ηλεκτρολογική μελέτη, μηχανολογική μελέτη και έντυπο του Ε.Τ.Ε.Κ. Ο Δήμος υποχρεούται να εκδώσει την άδεια μέσα σε 3 μήνες.

Το Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης είναι το τελευταίο επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από τον Δήμο Λάρνακας, που χρειάζεται πριν αποταθεί ο ιδιοκτήτης της νέας ανάπτυξης στο κτηματολόγιο  για έκδοση του σχετικού τίτλου ιδιοκτησίας. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών και μετά από τον λεπτομερή έλεγχο από λειτουργό του Δήμου για να διαπιστωθεί ότι έχουν ακολουθηθεί πλήρως το αρχιτεκτονικό σχέδιο και οι όροι της Πολεοδομικής και Οικοδομικής Άδειας. Οποιαδήποτε ανάπτυξη δεν έχει Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης θεωρείται παράνομη. 

Ο νόμος περί πολεοδομίας και χωροταξίας προνοεί μέτρα επιβολής πολεοδομικού ελέγχου από τον Δήμο Λάρνακας εντός δημοτικών ορίων. Η «Ειδοποίηση Επιβολής» δίνεται για να εξαναγκάσει όσους δεν έχουν Πολεοδομική Άδεια, να την εξασφαλίσουν, και σε όσους έχουν και δεν την εφαρμόζουν να τους εξαναγκάσει να την εφαρμόσουν.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας μπορούν να συμβουλεύσουν σχετικά με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου οποιοδήποτε ιδιοκτήτη θα ήθελε πληροφορίες για τεμάχιο εντός δημοτικών ορίων, και εφόσον προσκομίσει τοπογραφικό σχέδιο του τεμαχίου και τον τίτλο ιδιοκτησίας. Τα ωράρια επίσκεψης του κοινού είναι Δευτέρα, Τρίτη, και Πέμπτη από τις 8+30 π.μ. μέχρι 12 μεσημέρι, και την Πέμπτη απόγευμα από τις 3-5 μ.μ., εκτός από τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

 

Ο νόμος για τις διατηρητέες οικοδομές αφορά οικοδομές για τις οποίες έχει εκδοθεί Διάταγμα Διατήρησης από τον Υπουργό Εσωτερικών με βάση κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία οι οικοδομές αυτές έχουν σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού μας, τις ιστορίας μας, της αρχιτεκτονικής και κοινωνικής μας κληρονομιάς, ή άλλο ιδιαίτερο χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται στις οικοδομές αυτές οποιαδήποτε οικοδομική επέμβαση, μετατροπές, ή κατεδάφιση πριν εξασφαλισθεί Ειδική Άδεια Ανακαίνισης, που δίνεται με την συναίνεση του ίδιου του Υπουργού και αφού πρώτα κατατεθεί στον Δήμο αίτηση για πολεοδομική άδεια.

Ο νόμος για τις ετοιμόρροπες οικοδομές αφορά οικοδομές οι οποίες έχουν πάθει ανεπανόρθωτες ζημιές λόγω του ότι έχουν εγκαταλειφθεί και δεν έχουν συντηρηθεί για πάρα πολλά χρόνια με αποτέλεσμα  να βρίσκονται σε πολύ άσχημη στατική κατάσταση και να αποτελούν κίνδυνο για την ζωή των περιοίκων και περαστικών.  Με βάση τα πιο πάνω και μετά την επιθεώρηση που γίνεται από εξειδικευμένο λειτουργό του Δήμου  και την σχετική του εμπεριστατωμένη έκθεση, μια τέτοια οικοδομή κηρύσσεται ετοιμόρροπη. Ο ιδιοκτήτης ειδοποιείται άμεσα και υποχρεούται εντός λογικού χρόνου να επιδιορθώσει την οικοδομή ή να την κατεδαφίσει αφού πάρει και πάλι την σχετική άδεια. Αν η οικοδομή είναι διατηρητέα ο ιδιοκτήτης δικαιούται μόνο να την στηρίξει ή να την ανακαινίσει.  Αν ο ιδιοκτήτης δεν δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον σε τακτό χρονικό διάστημα, τότε ο Δήμος κηρύσσει την οικοδομή κατεδαφιστέα, ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη με επιστολές και ανακοίνωση στον τύπο και σε συνεννόηση με την Αρχή Ηλεκτρισμού και Υδατοπρομήθεια προβαίνει σε κατεδάφιση και χρεώνει τα έξοδα στον ιδιοκτήτη ή το τεμάχιο μέσω κτηματολογίου.

Για έκδοση βεβαίωσης για φοιτητή απαιτείται τοπογραφικό και ο τίτλος ιδιοκτησίας της οικοδομής για την οποία ζητείται η βεβαίωση, καθώς και ο αριθμός άδειας της οικοδομής για την διευκόλυνση της διαδικασίας.

Καθαριότητα

Η εκστρατεία απομάκρυνσης των φυκιών από τις παραλίες αρχίζει συνήθως τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου. Ο κύριος όγκος των φυκιών απομακρύνεται συνήθως μέχρι τέλος Απριλίου. Ανάλογα όμως με τις ανάγκες, φύκια απομακρύνονται και αργότερα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ή και αρχές Νοεμβρίου.

 

Όλες οι περιοχές μέσα στα δημοτικά όρια Λάρνακας εξυπηρετούνται τρεις φορές την εβδομάδα και ανάλογα με τον τομέα που ευρίσκονται τα συνεργεία απομακρύνουν τα σκύβαλα:

 • Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
 • Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο

Τα σκύβαλα μαζεύονται από τις 2:30 π.μ.
Καλείται το κοινό να εκθέτει τα σκύβαλα του προς αποκομιδή τις νυχτερινές ώρες της προηγούμενης ημέρας χρησιμοποιώντας κατάλληλα σκυβαλοδοχεία ή και container.

Σημειώνεται ότι οι κύριοι άξονες στο παραδοσιακό εμπορικό κέντρο εξυπηρετούνται καθημερινά.

Για την απομάκρυνση τέτοιων αντικειμένων και άλλων υλικών ο Δήμος μπορεί να σας εξυπηρετήσει ως ακολούθως:

 • Μετά από συνεννόηση με αρμόδιους λειτουργούς στο Τμήμα Καθαριότητας διευθετείται η τοποθέτηση κάσιας σε κατάλληλο σημείο ώστε να αποφεύγονται κυκλοφοριακά ή και άλλα προβλήματα. Οι ενδιαφερόμενοι προκαταβάλλουν τα σχετικά δικαιώματα τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα αναθεωρούνται όταν αυτό επιβάλλεται.
 • Επίσης μετά από συνεννόηση ο Δήμος Λάρνακας εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους δημότες στην απομάκρυνση μικρού αριθμού άχρηστων αντικειμένων (όπως π.χ ένας καναπές, μια πολυθρόνα, μια-δύο καρέκλες, μια οικιακή συσκευή κ.λ.π) με φορτηγό όχημα.

Η εκστρατεία καθαρισμού οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων αρχίζει συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάη και ολοκληρώνεται μέσα στον Αύγουστο. Επισημαίνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Δήμος Λάρνακας προβαίνει στο καθαρισμό οικοπέδων ή άλλων ανοικτών χώρων και σε άλλες χρονικές περιόδους.

Τα τελευταία χρόνια τόσο από συνεργεία του Δήμου Λάρνακας όσο και ιδιωτών στους οποίους ανατίθεται η συγκεκριμένη εργασία με τη διαδικασία των προσφορών καθαρίζονται περίπου 1500 οικόπεδα και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί ανοικτοί χώροι.

Υπογραμμίζεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για το καθαρισμό των οικοπέδων τη φέρουν οι ιδιοκτήτες τους.

Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση αδυναμίας τους ο Δήμος Λάρνακας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του καθαρισμού των οικοπέδων και οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη σχετική δαπάνη.

Ο Δήμος απασχολεί 29 οδοκαθαριστές. Λόγω του περιορισμένου αριθμού τους δίνεται προτεραιότητα στο Εμπορικό Κέντρο το οποίο εξυπηρετείται καθημερινά.  Άλλες περιοχές εξυπηρετούνται από οδοκαθαριστές περιστασιακά με διαφορετική συχνότητα.

Τα μηχανικά σάρωθρα εξυπηρετούν κυρίως μεγάλες Λεωφόρους, άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες αλλά και δευτερεύουσες οδούς με την προϋπόθεση ότι σ’ αυτές υπάρχουν πεζοδρόμια. Επιβάλλεται να αναφερθεί ότι η εργασία τόσο των οδοκαθαριστών όσο και των μηχανικών σαρώθρων επηρεάζεται αρνητικά από τη στάθμευση πολλών οχημάτων στις διαδρομές που καλύπτουν.

Ο τσιμεντένιος ανοικτός οχετός (ποταμός) στην περιοχή Προδρόμου καθαρίζεται συνήθως 8-10 φορές το χρόνο, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο οχετός των Καλιφατζιών καθαρίζεται 3-6 φορές το χρόνο ή και συχνότερα όταν αυτό επιβάλλεται.

Με την ευκαιρία ο Δήμος Λάρνακας απευθύνει έκκληση στους περίοικους να αποφεύγουν να ρίχνουν άχρηστα και άλλες ακαθαρσίες στους αναφερόμενους οχετούς αποδεικνύοντας την ευαισθησία και το ενδιαφέρον τους στα θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και ιδιαίτερα με την εμφάνιση και τις ανέσεις στην περιοχής τους.

Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Λάρνακας διέθεσε ειδικό συνεργείο για τον καθαρισμό πεζοδρομίων και παγκέττων από άγρια βλάστηση κλπ κατά τους μήνες Μάιο μέχρι Νοέμβριο.

Φαίνεται όμως ότι η αναφερόμενη υπηρεσία είναι αναγκαία ολόχρονα, γι αυτό και έχει ήδη επεκταθεί ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός τόσον των εργατών όσο και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.

Ο χώρος σκυβάλων βρίσκεται στα όρια του χωριού Τερσεφάνου. Πηγαίνοντας προς Λεμεσό εγκαταλείπετε τον αυτοκινητόδρομο στην έξοδο προς χωριό Κλαυδιά και ακολουθώντας πορεία προς το χωριό Τερσεφάνου συναντάτε το χώρο σκυβάλων σε απόσταση ενός (1) χιλιομέτρου περίπου.

Ο χώρος σκυβάλων εργάζεται από Δευτέρα μέχρι Σάββατο από τις 5:00 π.μ μέχρι τις 3:00 μ.μ