ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας ασχολείται με ένα ευρύ πεδίο τεχνικών θεμάτων και είναι μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες του Δήμου. Η Τεχνική Υπηρεσία υποδιαιρείται σε τρεις τομείς. Τον τομέα ελέγχου της ανάπτυξης, τον τομέα μελετών και τον τομέα κατασκευών.

Σκοπός

Η εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου στην Πολεοδομία, Χωροταξία και την Ανάπτυξη και η εφαρμογή Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, του Περί οδών και  Οικοδομών Νόμου, και του Περί Δήμων Νόμου.

Αποστολή

Να εξυπηρετεί με ενθουσιασμό, επαγγελματισμό και ευσυνειδησία  τον Δημότη της Λάρνακας σε όλα τα τεχνικά θέματα.

Όραμα

Να καταστεί πρωτοπόρος σε θέματα τεχνικής υποστήριξης και να μετατρέψει την Λάρνακα πολεοδομικά και σε θέματα υποδομής σαν την καλύτερη πόλη της Κύπρου. 

Κύριες Δραστηριότητες του Τμήματος

Τα θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του κάθε τομέα είναι μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

Πολεοδομικός Έλεγχος:

 • έκδοση Πολεοδομικών αδειών σε σχέση με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας,
 • ετοιμασία προκαταρκτικών απόψεων,
 • Έλεγχος πολεοδομικών έργων, προτάσεις αναθεώρησης τοπικού σχεδίου

Οικοδομικός Έλεγχος:

 • έκδοση αδειών Οικοδομής σε σχέση  με τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο,
 • έκδοση πιστοποιητικών τελικής έγκρισης και ειδικών πιστοποιητικών έγκρισης,
 • έκδοση οριζόντιων και κάθετων διαιρέσεων,
 • έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας,
 • έλεγχο των αναπτύξεων βάσει των εγκεκριμένων αδειών και λήψη δικαστικών μέτρων προς άρση τυχόν παρανομιών.

Ο τομέας ασχολείται με τη μελέτη και σχεδιασμό μικρής ή/και μεγάλης έκτασης έργων (ανάπλαση δημοσίων έργων, οδικά δίκτυα, πάρκα, δημοτικά κτίρια, οχετούς ομβρίων υδάτων κλπ), την επίβλεψη έργων που εκτελούνται από ιδιώτες Εργολάβους για λογαριασμό του Δήμου Λάρνακας καθώς και την μελέτη και χειρισμό κυκλοφοριακών θεμάτων (χώροι στάθμευσης, κυκλοφοριακή ύφεση κλπ)

Ο τομέας έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό εκτέλεση και εποπτεία των κατασκευών ή έργων υποδομής και συντήρησης που εκτελούνται εντός δημοτικών ορίων. Έχει επίσης την ευθύνη, σε συνεργασία με τον τομέα μελετών, διενέργειας όλων των απαραίτητων ενεργειών για διεξαγωγή προσφορών για συμβόλαια νέων έργων ή για σκοπούς συντήρησης, καθώς και τον έλεγχο των συμβολαίων αυτών.

Διαθέτει συνεργεία που ασχολούνται με την:

 • κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και οχετών ομβρίων υδάτων,
 • επαναφορά σχισμάτων δρόμων από υπηρεσίες κοινής ωφελείας και επαλείψεις,
 • κατασκευή και συντήρηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης,
 • συντήρηση φώτων τροχαίας/ελεγχόμενων διαβάσεων πεζών όλης της Επαρχίας,
 • συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων, αντλιών ομβρίων, οδικού φωτισμού του παραλιακού μετώπου, χριστουγεννιάτικου και πασχαλινού       διάκοσμου,
 • συντήρηση δημοτικών κτιρίων και υποστατικών.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η Τεχνική Υπηρεσία αποτελείται συνολικά από 51 άτομα, όπως αναλυτικά φαίνεται και στα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν.

 • 1 Δημοτικό Μηχανικό
 • 1 Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών (Αρχιτέκτονα)
 • 1 Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολεοδόμο)
 • 1 Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτικό Μηχανικό)
 • 1 Ανώτερο Τεχνικό Επιθεωρητή
 • 1 Ανώτερο Τεχνικό
 • 9 Τεχνικούς
 • 1 Τεχνικό Ηλεκτρολογίας                                         

Σύνολο: 16 άτομα

 • 3 Γραφείς     
 • 2   Επιστάτες
 • 8  Εργατοτεχνίτες
 • 10 Κτίστες
 • 3  Ηλεκτρολόγους
 • 9 Εργάτες

Σύνολο: 32 άτομα

Σημειώνεται ότι πέντε (5) άτομα του εργατικού δυναμικού ασχολούνται με ειδικές εργασίες στα γραφεία του Δήμου.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το συνεργείο ασχολείται με την κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και οχετών, την επαναφορά σχισμάτων δρόμων από υπηρεσίες κοινής ωφελείας και επαλείψεις δρόμων.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Για σκοπούς ανακατασκευής πεζοδρομίων στις τουρκοκυπριακές συνοικίες της Λάρνακας είχε δημιουργηθεί ειδικό συνεργείο με την πρόσληψη 10 εκτάκτων εργατών για εκτέλεση της εργασίας.  Το συνεργείο συνεχίζει με 7 έκτακτους εργάτες και ασχολείται με την εκτέλεση επιχορηγημένων έργων στην πόλη.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ασχολείται με την κατασκευή και συντήρηση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Το συνεργείο ασχολείται με την συντήρηση των φώτων τροχαίας και ελεγχόμενων διαβάσεων πεζών όλης της Επαρχίας Λάρνακας, την συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων, αντλιών ομβρίων, του οδικού φωτισμού του παραλιακού μετώπου και του χριστουγεννιάτικου και πασχαλινού διακόσμου.

Συνολικά ελέγχονται 38 φώτα τροχαίας και 29 φωτοελεγχόμενες διαβάσεις.

ΓΡΑΦΕΙΑ

Η Τεχνική Υπηρεσία καταλαμβάνει τον 1ον όροφο του Δημοτικού μεγάρου. 

ΑΡΧΕΙΟ
 • Η Τεχνική Υπηρεσία τηρεί αρχείο για όλες τις εκδομένες Πολεοδομικές και Οικοδομικές Άδειες, Πιστοποιητικά Τελικής Έγκρισης, Άδειες Διαχωρισμών Οικοπέδων, ρυθμιστικά σχέδια και μελέτες για οδικά δίκτυα, μελέτες και τελικά σχέδια για ανέγερση δημοτικών κτιρίων / υποστατικών, γενική εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.
 • Έχει επίσης δημιουργηθεί ηλεκτρονικό ευρετήριο όλης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και των πολεοδομικών αδειών και αδειών Οικοδομής.
 • Καταχωρούνται κάθε μήνα στον ηλεκτρονικό χάρτη, ανά τεμάχιο, οι αριθμοί των εκδομένων αδειών.