ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Δήμαρχος

Το Όραμα μας

Το Όραμα μας

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Υπηρεσία τηρώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις που επιβάλλονται μέσω των νομοθεσιών και αναλαμβάνοντας την κοινωνική ευθύνη που τους αναλογεί δρουν με αίσθημα ευθύνης και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο φυσικό περιβάλλον και στην προστασία των δικαιωμάτων των δημοτών για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πόλης, που να είναι καθαρή, όμορφη, σύγχρονη, ελκυστική και ευημερούσα, που σεβόμενη τις επερχόμενες γενεές, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών της.

Αποστολή του Δήμου Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας, ως οργανισμός δημοσίου δικαίου και εκ φύσεως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έχει προορισμό την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου, δια μέσου της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες και προς τους επισκέπτες της Λάρνακας και ακολουθώντας τη λογική της ανακατανομής του εισοδήματος.

Η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου είναι υψίστης σημασίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητας του απλού δημότη και ως εκ τούτου ο Δήμος θεωρεί την κάθε δυσαρέσκεια του οποιουδήποτε ως εξαιρετικά σοβαρή και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος.

  1. Αναπτυχθεί πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μελών της
  2. Αναπτυχθεί υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και αμοιβαία κατανόηση, μεταξύ των μελών της
  3. Δημιουργηθεί ένα λειτουργικό σύστημα μέριμνας και ανάπτυξης του προσωπικού
  4. Υιοθετηθούν αξίες εσωτερικής συμπεριφοράς
  5. Υπάρχει ορθολογική και αξιοκρατική οργανωτική διάρθρωση
  6. Αναπτυχθούν και υιοθετηθούν κανόνες υγιεινής και ασφάλεια
  7. Εκσυγχρονίζονται συνεχώς τα μέσα παραγωγής.
Οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτει για οποιαδήποτε προμήθεια, υπηρεσία ή έργο να γίνονται, με τους πλέον ευνοϊκούς για το Δήμο όρους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ποιότητα των συμβαλλόμενων αλλά ταυτόχρονα με γνώμονα τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου έτσι ώστε να μπορεί να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του.
Οι σχέσεις που αναπτύσσει ο Δήμος με άλλους κοινωφελείς οργανισμούς και με τα κυβερνητικά τμήματα να βελτιώνονται συνεχώς για να διασφαλίζεται η αρμονική συνύπαρξη του και λειτουργία του εντός του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνονται με αντικειμενικότητα και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των δημοτών, στη βάση αρχών και λαμβάνοντας υπόψη του αντικειμενική ενημέρωση για τα γεγονότα ή/και τα δεδομένα.