ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ευρωπαικά Προγράμματα

Τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα είναι χρηματοδοτικά Εργαλεία της ΕΕ που συμβάλλουν στην υλοποίηση των βασικών πολιτικών της. Σε αντίθεση με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, (Διαρθρωτικά), δεν γίνεται κατανομή κατά χώρα, αλλά η χρηματοδότηση γίνεται με βάση την ποιότητα των προτάσεων, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό στο ποσό που μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει κάθε Κράτος. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση απευθείας στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του Κράτους Μέλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (ανταγωνίζονται δηλαδή μεταξύ τους) και επιλέγονται οι καλύτερες, μετά από συγκριτική αξιολόγηση. Είναι κατά κανόνα διεθνικά, δηλαδή κατά την υποβολή και υλοποίηση μιας πρότασης απαιτείται η συμμετοχή συνεργατών από περισσότερα του ενός Κράτους Μέλους. Επίσης οι προτάσεις πρέπει να προωθούν παράλληλα με τους διακρατικούς στόχους και ευρωπαϊκούς, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Δήμος Λάρνακας συμμετέχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσω των οποίων προωθεί δράσεις και ενέργειες με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια.

Προωθεί επίσης την ανάπτυξη Διεθνών Σχέσεων μέσω αδελφοποιήσεων με πόλεις του εξωτερικού και τη συμμετοχή του σε δίκτυα πόλεων και σε προγράμματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πόλη της Λάρνακας.

Οι πιο πάνω ενέργειες μελετώνται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου.